รายงานสังเคราะห์

ความเป็นชายขอบจากความเปราะบางของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย