Database Link

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายนอก

ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง

indigenous people database

เป็นระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

The online platform is dedicated to providing tools and inspiration for assessing the realisation of the rights of indigenous peoples.

ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ

other database

ข้อมูลประชากรและบ้าน

สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ระบบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

ระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดินทั่วประเทศ

เป็นระบบค้นหารูปแปลงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย