ที่มา

introduction of Thaiipportal.info

ความพยายามในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เกิดขึ้นจากปัญหาการขาดข้อมูลที่เป็นระบบ เกิดช่องว่างของการนำเสนอข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองต่อการเชื่อมโยงนโยบายของภาครัฐ ทั้งทางด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงระบบสวัสดิการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการนำเอาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่ให้เป็นคุณค่าและมูลค่าเพิ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ศูนย์ภูมิวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยเป็นเครือข่ายระบบข้อมูลทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบหลายมิติ (hyperlink) โดยมีศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล โดยคาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จะเป็น ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่มีผลต่อชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย และเมื่อสถานการณ์บางอย่างเกิดผันแปรขึ้น การเตรียมการหรือการแก้สถานการณ์จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงที ข้อมูล จึงเป็นพื้นฐาน ที่เป็นเหมือนเสาเข็มหรือรากฐานที่สำคัญให้ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ศูนย์ภูมิวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

คลิกที่รูปภาพ หรือ ข้อความด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่เนื้อหาของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยPleas, click on picture or text to access the content of indigenous groups
multi-function