แผนที่ชนเผ่าพื้นเมือง

Geographic information about Indigenous Peoples in Thailand

การกระจายตัวของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย

ชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบางที่สุด จากจำนวนประชากรที่มีอยู่ในปัจจุบันน้อยกว่า 5,000 คน เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกล อยู่ทั้งในเขตภูเขาที่เป็นพื้นที่สูงและอยู่ในพื้นที่เกาะหรือแนวชายฝั่งทะเลยากลำบากต่อการเดินทาง ปัจจุบันมีทั้งหมด 10 กลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย มละบริ ก่อ(อึมปี้) บีซู ชอง ญัฮกุร ไทแสก มอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ย และมานิ 

ปัจจุบันชนเผ่าพื้นเมือง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ กลายเป็นกลุ่มประชากรขนาดเล็กของประชากรในหมู่บ้าน ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาทั้งโครงสร้างและบริบทพื้นที่ หมู่บ้านตามความหมายของทางราชการจึงเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครอง การรวมบ้านหลายบ้านเข้าอยู่ในท้องที่อันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อความสะดวกในการปกครอง จึงมีผลให้ประชากรชนเผ่าพื้นเมืองกลายเป็นคนกลุ่มน้อยของหมู่บ้านที่มีการเปลี่ยนเปลง