แผนที่ชุมชนชาวบีซู

Map of Bisu communities

แผนที่ชุมชนชาวบีซู

ปัจจุบันมีชุมชนชาวบีซูอยู่ 3 ชุมชน กระจายตัวอยู่ในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย

  1. บีซูบ้านผาแดง
  2. บีซูบ้านดอยชมภู
  3. บีซูบ้านปุยคำ

ชาวบีซูมีวิถีชีวิตทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก มีแบบแผนการใช้ที่ดิน ดังกรณีของชาวบีซูบ้านดอยชมภู เป็นตัวอย่างการใช้ที่ดินในปัจจุบัน

ดูข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองบีซู