แผนที่ชุมชนชาวมานิ

map of mani communities

ชุมชนชาวมานิ

ปัจจุบันมีชุมชนชาวมานิกระจายอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล และสงขลา โดยมีชุมชนชาวมานิ 12 ชุมชนดูข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองมานิ