แผนที่ชุมชนชาว

map of mlabri communities

ชุมชนชาวมละบริ

ปัจจุบันมีชุมชนชาวมละบริกระจายอยู่ในเขตปกครองของสองจังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกันคือ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย

  1. ชุมชนมละบริภูฟ้า
  2. ชุมชนมละบริห้วยหยวก
  3. ชุมชนมละบริห้วยหลู่
  4. ชุมชนมละบริท่าวะ
  5. ชุมชนมละบริห้วยฮ่อมพัฒนา

ดูข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองมละบริ