แผนที่ชุมชนชาวมานิ

map of uraklawoy communities

ชุมชนชาวอูรักลาโว้ย

ปัจจุบันมีชุมชนชาวอูรักลาโว้ยกระจายอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดกระบี่ สตูล และภูเก็ต โดยมีชุมชนชาวอูรักลาโว้ย 18 ชุมชนดูข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองอูรักลาโว้ย