IDS Thailand

Data Sovereignty for Indigenous Peoples in Thailand

แอปพลิเคชั่นข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

IDS APPLICATION

แอปพลิเคชั่นข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

จุดมุ่งหมายกว้างๆ ของการพัฒนาแอปพลิเคชั่น IDS เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดใหม่ๆ และเปิดแนวปฏิบัติที่ต้องการให้ชนเผ่าพื้นเมืองให้ความสำคัญกับข้อมูลสำหรับความก้าวหน้าที่ท้าทายในการกำหนดการพัฒนาตนเอง โดยเน้นย้ำถึงการสะท้อนปัญหาของชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ดินและการมีส่วนร่วมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการทรัพยากร รวมถึงการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ดังนั้นข้อมูลจึงเป็นสถิติบ่งชี้และสะท้อนมุมมองต่อโลก แอปพลิเคชั่น IDS นี้จึงเป็นก้าวย่างสำคัญของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

หากมีปัญหาการติดตั้งคลิกที่นี่

แนะนำการติดตั้ง