ความเป็นชายขอบจากความเปราะบางของมอแกนเกาะเหลา

Briefing vulnerable of Moken