เรียนรู้รากเหง้า

Progenitor learning of indigenous peoples

เป็นครั้งแรกของชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบาง 10 กลุ่มชาติพันธุ์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมจากพื้นที่ชุมชนมอแกลนของจังหวัดพังงาและภูเก็ต ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง นำไปสู่การสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป  อ่านบันทึกกิจกรรมเรียนรู้รากเหง้าชนเผ่าพื้นเมือง