ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

United nations declaration on the rights of indigenous peoples-UNDRIP