ข้อมูลประชากร

Demographic of indigenous peoples in thailand

ประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ในรายงานนี้ คือ ประชากรของ 10 กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบางที่สุด เนื่องจากมีประชากรขนาดเล็กไม่เกิน 5,000 คน เมื่อครั้งการสำรวจตามโครงการ KPEMIC ในปี พ.ศ. 2560

The populations, indigenous peoples in Thailand, refer to 10 ethnic groups who are have  less than 5,000 population, the surveying  by KPEMIC project in 2017.

ชนเผ่าพื้นเมืองที่มีสัดส่วนประชากรและครัวเรือนเพียงเล็กน้อยในหมู่บ้านย่อมส่งผลต่อการหยั่งเสียงประชามติในหมู่บ้าน รวมถึงการเข้าถึงหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการต่างๆ ของภาครัฐ 

The less number of indigenous population residing with overall population would affect to the voting count with exercise of decision making in village, including the accessible to rights secured and public services provided