สังคมและวัฒนธรรม

Sociocultural of indigenous Groups in thailand

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การที่ระบบสังคม กระบวนการ แบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบบการปกครอง ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจจะเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย เป็นไปได้อย่างถาวรหรือชั่วคราว โดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเอง และที่เป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ทั้งสิ้น

Social change simply means the social system, process, pattern, and form, such as, tradition, family system, and politic have been changed. This social change can be progressive or regressive, temporary or permanently. This change is either spontaneous or planned and it can be beneficial or harmful.

ชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ มีวัฒนธรรมด้านภาษาพูดเป็นภาษาของตนเอง ส่วนวัฒนธรรมด้านการแต่งกายนั้นยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องเครื่องแต่งกายประจำเผ่า ระบบครอบครัวและเครือญาติของชนเผ่าพื้นเมืองที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของคนภายในกลุ่มชนเผ่าและกลุ่มคนนอกชนเผ่า ปัจจุบันระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ถูกสลายไปเกือบหมดทั้งจากคนชนเผ่าพื้นเมืองเองและการถูกกลืนกลายโดยคนในสังคมส่วนใหญ่ผ่านการแต่งงาน การแต่งงานภายในกลุ่มคงมีอยู่เฉพาะชนเผ่ามละบริและชนเผ่ามานิเท่านั้น

The ten indigenous groups have their own mother languages. Ritual and traditional practices are known by the majority in these groups, but it seems difficult to identify traditional costumes. Family and kinship system of indigenous people in relation to members from the outside as in-law, there are rules prohibiting the participation of the couple in certain ritual among some indigenous groups. This may imply about an effort of indigenous people to maintain ethnic identity within their group.